logotype 2

Hur kan du ha nytta av IPU-Analyserna.

Grupputveckling (ledningsgrupper,projektgrupper, arbetsgrupper osv)

 • Gruppens utveckling är summan av individernas utveckling. Förbättrade kommunikationer, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för hela gruppen.
 • IPU Profilhjul ger de grunder som behövs för att både se på hela gruppens sammansättning och skapa den öppenhet som behövs för att utveckla en grupp.
 • En ökad kännedom kring varje gruppmedlems drivkrafter skapar effektivare team som kan motivera varje medlem på rätt sätt.
 • IPU Profilhjul ger en klar och tydlig bild av en grupps sammansättning och visar hur den kan kompletteras och utvecklas för att få fram medarbetarnas styrkor.

Vid omorganisation

 • Analysen är ett effektivt hjälpmedel för att placera rätt person på rätt plats i en omorganisation. man får möjlighet att ta hänsyn till den enskildes naturliga beteende i relation till arbetsuppgifterna

När man vill förbättra kommunikationen.

 • De flesta kommunikationsproblem beror på bristande kunskap om och förståelse för varför människor reagerar och beter sig som de gör. IPU Profilanalys skapar ökad insikt om hur man själv kommunicerar och varför man blir bemött på olika sätt av olika människor.

Personlig utveckling och coachning

 • Ökade kunskaper om sig själv och sitt eget beteende är en grund för både ett gott ledarskap och medarbetarskap.
 • Att förstå sina egna drivkrafter är en viktig del av att utvecklas. Det skapar trygghet och möjligheter att göra smartare val i arbetslivet.
 • IPU Profilanalys pekar på starka sidor och eventuella fallgropar i det egna beteendet och är en vägledning för personlig utveckling.
 • IPU Drivkraftsanalys används ofta för personlig utveckling – inte minst när det gäller att identifiera och uppnå olika mål i livet.
 • IPU Profilanalys tydliggör hur man arbetar och fattar beslut, hur man lyssnar, visar sina känslor och om man fokuserar på resultat, metod eller relation. Analysen belyser olika sidor i det egna beteendet, kunskap som är viktig när man ska förstå hur man själv är och hur man beter sig mot andra.

Medarbetarsamtal / Utvecklingssamtal

 • IPU Drivkraftsanalys ger en tydlig bild av vad varje individ motiveras av. Detta kan givetvis vara ett starkt stöd vid medarbetarsamtal.
 • Eftersom analysen på ett värdeneutralt sätt belyser områden som kan utvecklas eller förstärkas fungerar den utmärkt som utgångspunkt och modell för medarbetarsamtal.

Karriärplanering.

 • Hur ser mitt nästa steg i livet ut? IPU Profilanalys ger en realistisk kartbild över möjligheterna.
 • Genom att förstå sina egna drivkrafter blir det tydligare vilka inriktningar i livet som passar bäst.
 • Rapporten beskriver hur man fungerar i sitt nuvarande arbete och hur man med den som utgångspunkt kan diskutera vilken typ av arbete man har bäst förutsättningar att klara av.

Vid rekrytering

 • IPU Profilanalys är, tillsammans med andra verktyg effektivt som en del av rekryteringsprocessen.

Säljträning.

 • I flera effektiva säljträningsprogram ingår IPU Profilanalys som en naturlig del.
 • Genom att förstå sina egna och sina kunders drivkrafter underlättas säljarbetet.

Konflikthantering

 • Tack vare färgerna i IPU Profilhjul blir beteenden som kan leda till konflikter lättare att diskutera och hantera.
 • När olika personers olika drivkrafter inte samverkar kan det lätt uppstå konflikter. Genom att tydliggöra drivkrafterna kan konflikter hanteras bättre.

Kontakta Actico