DISC-Analys


IPU-Profilanalys

Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation?

Varför får somliga bättre kontakt med andra?

Varför är vissa säljare effektivare än andra?

Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende. det gäller framförallt den omedvetna  och medvetna förmågan att hantera relationer och kontakter. för de flesta av oss krävs både kunskap och träning för att samverka med andra på ett effektivare sätt. IPU-Profilanalys är ett verktyg som ger oss viktiga insikter kring våra egna beteenden, vilken potential och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Via analysrapporten och den personliga återkopplingen kan vi bättre förstå hur vi beter oss, hur det kan uppfattas av andra och vad vi kan göra för att utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga.

Den ger oss också kunskaper om hur andra människor beter sig

och ökar vår förståelse för deras styrkot

 

IPU Profilanalys finns i följande versioner:

 

Standard 

– ger bred och djup bild av personers beteendestil.

 

Exekutiv 

– version med ledarskapsfokus.

 

Grupputveckling 

– fokus på styrkor och utvecklingsområden inom grupp- och teamarbete.

 

Sälj 

– fokus på personens beteende i säljsituationer.


Kundservice – fokus på mötet med en kund.

 

 IPU-Drivkraftsanalys


IPU Drivkraftsanalys lyfter fram våra drivkrafter och därigenom även vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för oss. Analysen visar våra passioner, det som motiverar oss och svarar på frågan varför vi engagerar oss olika i olika frågor.

IPU Drivkraftsanalys hjälper oss också att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för utveckling och arbetsinsats. Den är också värdefull i teamutveckling och rekrytering.

IPU Drivkraftsanalys är utvecklad i USA och anpassad för svenska förhållanden. Metoden bygger på psykologen, läraren och filosofen Eduard Sprangers kategoriseringar som har utvecklats vidare och anpassats till arbetslivets villkor. Enligt Spranger går det att identifiera sex tydliga dimensioner som starkt påverkar människors motivation inom arbetslivet. Med utgångspunkt från dessa kan man beskriva en persons interna hierarki av 12 drivkrafter.

IPU Talent Insights


IPU Talent Insights är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre.

Analysen är uppbyggd så att man ska kunna läsa den själv, men framförallt för att läsa den tillsammans med en coach, konsult eller handledare.

IPU Talent Insights ger oss ny insikt om främst tre områden:
- Beteendestil
- Drivkrafter
- Vilka effekter din personliga beteende- och     drivkraftskombination kan ge