Disc Analys

från Instituter för Personlig Utveckling blir IPU Analys

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp och en hel organisation.
Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling.
IPU Profilanalys är enkel att använda och ger positiva förändringar genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger.

IPU Profilanalys


IPU Profilanalys hjälper oss att förstå våra egna och andras beteende. Det är nyckeln till bättre fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning eller bättre kundvård.

IPU Profilanalys är mycket enkel att använda. Analysformuläret tar bara tio minuter att fylla i och resultatet presenteras i en 20-sidig rapport. Analysen är baserad på ett pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul. I detta beskrivs våra och andras beteende i form av färger, vilket gör det lätt att förstå och använda analysresultatet.

IPU Profilanalys bygger på William Moulton Marstons forskning och utveckling av teorierna om människor i arbetslivet. Marstons modell brukar sammanfattas i bokstäverna DISC eller DISA på svenska. Vi använder oss även av psykologen Carl G Jungs typologier för att på ett överskådligt vis skapa förståelse för var vi befinner oss på den psykologiska kartan. I Sverige har IPU Profilanalys anpassats för svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling.

HUR?
Du får länk och lösenord via mail. Analysformuläret tar ca 10-12 min att genomföra. Detta genererar en rapport på ca: 20 sidor.

Rapporten återkopplas av mig via möte eller telefon. Tid ca:1h

IPU Drivkraftsanalys


IPU Drivkraftsanalys lyfter fram våra drivkrafter och därigenom även vilka motivationsfaktorer som spelar störst roll för oss. Analysen visar våra passioner, det som motiverar oss och svarar på frågan varför vi engagerar oss olika i olika frågor.

IPU Drivkraftsanalys hjälper oss också att hitta just de motivationsfaktorer som är viktiga för utveckling och arbetsinsats. Den är också värdefull i teamutveckling och rekrytering.

IPU Drivkraftsanalys är utvecklad i USA och anpassad för svenska förhållanden. Metoden bygger på psykologen, läraren och filosofen Eduard Sprangers kategoriseringar som har utvecklats vidare och anpassats till arbetslivets villkor. Enligt Spranger går det att identifiera sex tydliga dimensioner som starkt påverkar människors motivation inom arbetslivet. Med utgångspunkt från dessa kan man beskriva en persons interna hierarki av 12 drivkrafter:


HUR?
Du får länk och lösenord via mail. Analysformuläret tar ca 10-12 min att genomföra. Detta genererar en rapport på ca: 20 sidor.

Rapporten återkopplas via möte eller telefon. Tid ca 1h.
Kostnad:


IPU Talent Insights


IPU Talent Insights är utvecklad för att öka förståelsen för både våra beteenden och drivkrafter och hur de samverkar. Om vi kan förstå våra styrkor och svagheter, våra beteenden och drivkrafter, kan vi också utvecklas och förstå både oss själva och vår omgivning bättre.

Analysen är uppbyggd så att man ska kunna läsa den själv, men framförallt för att läsa den tillsammans med en coach, konsult eller handledare.

IPU Talent Insights ger oss ny insikt om främst tre områden:
Beteendestil
Drivkrafter
Vilka effekter din personliga beteende- och drivkraftskombination kan ge

HUR?
Du får länk och lösenord via mail. Analysformuläret tar ca 15 min att genomföra. Detta genererar en rapport på ca: 40 sidor.

Rapporten återkopplas via möte eller telefon. ca 2h