Team- och ledarutveckling

Våra förutsättningar förändras i en allt snabbare takt. Våra arenor som vi verkar på förändras hela tiden. Att kunna hantera förändringar, otydlighet, komplexitet och osäkerhet är och kommer att vara ännu viktigare. 
Actico vill tillsammans med er rusta era medarbetare, chefer/ledare för att möta en hållbar framtid.

Professionell coaching

Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete mellan coach och klient för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande.
Coaching kan beskrivas som en processer som frigör och utvecklar en individs eller grupps potential.
Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata eller yrkesmässiga planet – genom att medvetandegöra, utmana och motivera.
Coachingen sätter nutid och framtiden i fokus med inriktning på lösningar och möjligheter.

IPU-Profilanalys

Varje organisation som vill utvecklas på ett positivt sätt behöver ha ett team som förstår varandra  och kommunicerar bra.

Här är ett perfekt verktyg som tar dig, ditt team och organisationen till en högre nivå.

Verktyget heter IPU-Profilanalys

Feedback

För en utvecklande och attraktiv arbetsplats är feedback A&O. En stark feedbackkultur ger bättre samarbete, bidrar till goda relationer och att mål uppfyllnad, samtidigt som onödiga konflikter undviks, trivsel och arbetsmiljön förbättras. Såväl grupper som individer vinner på en bra feedbackkultur.

Vinnande kommunikation

En workshop där vi jobbar med frågor som hur kommunicerar jag? hur uppfattas jag av andra? och hur kan jag korrigera mitt sätt att kommunicera för att nå fram till fler/alla.